Centrale begreber

Levede erfaringer

Alle der har gennemlevet psykiske kriser og recoveryprocesser – enten på egen krop eller som pårørende – har levede erfaringer. Omfatter også det at have erfaringer som bruger af regionale og kommunale tilbud. Levede erfaringer findes ikke kun blandt brugerne af de kommunale systemer, men findes hos mange mennesker indenfor og udenfor de professionelle systemer – herunder blandt medarbejdere og ledere i kommunale tilbud. Levede erfaringer er ikke nødvendigvis kendt af omverdenen.

Erfaringskompetencer

Når de levede erfaringer omsættes og bearbejdes på måder, så de kan bruges aktivt og eksplicit til gavn for andre er de blevet til erfaringskompetencer. Erfaringskompetencer kan fx opbygges gennem uddannelse. Formålet med uddannelse, hvor levede erfaringer omsættes til kompetencer er at fremme en kritisk bevidsthedsdannelse hos den enkelte deltager m.h.p. at:

  • bringe egne erfaringer med personlig krise, recovery, hjælp og behandling ind i et bredere livs- og samfundsperspektiv
  • almen- og nyttiggøre egne erfaringer som anvendelige kompetencer i peer-støtte arbejde med mennesker i aktuel psykisk eller psykosocial krise
  • kunne fungere som ressource og aktør i en recoveryorienteret indsats på det psykiatriske , psykosociale, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige område.

Medarbejdere med erfaringskompetencer kan udfylde en række forskellige roller, hvor deres erfaringskompetencer kan være et aktiv. De kan være ansat som ledere, undervisere, forskere, organisationskonsulenter mm., eller de kan arbejde med peer-støtte.

Peer-støtte

Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der er fælles om at have levede erfaringer. Peer-støtte dækker over en bred vifte af aktiviteter og roller. Den kan være mere eller mindre formaliseret, og den kan være målrettet forskellige grupper eller livsudfordringer. Den kan ydes en-til-en eller i grupper, og kan være forankret i civilsamfundet eller i professionelle tilbud. Jo mere formaliseret peer-støtten er, des mere forventes den ene part at have opbygget erfaringskompetencer. Peer-støtte er værdibaseret – gensidighed og erfaret viden er de to bærende værdier. Derudover er peer-støtte baseret på selvbestemmelse, medindflydelse, ligeværd, recovery og håb.

I peer-støtte initiativet er der fokus på formaliseret peer-støtte, som gives indenfor rammen af kommunale eller regionale tilbud, og som har fokus på mennesker med som har fået en psykiatrisk diagnose og/eller har psykosociale funktionsnedsættelser. Peer-støtte i dette projekt omfatter ikke pårørende.

Dobbeltkompetencer

Nogle medarbejdere med erfaringskompetencer har derudover andre kompetencer (fx socialfaglige, sundhedsfaglige, undervisningsfaglige eller akademiske kompetencer), som er relevante eller nødvendige for den funktion de skal varetage. Dette kaldes dobbeltkompetencer.

Recovery

Recovery betyder ”at komme sig” efter en psykisk lidelse. Recovery handler om at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den pågældende person selv. Håb er centralt for recovery. Og håbet kan forstærkes gennem indblik i, hvordan andre har fundet en vej frem.

[dt_fancy_image image_id=”1348″ width=”150″]

Tegneserie om Peers

En tidligere deltager på uddannelsen har udarbejdet en tegneserie om peers. Læs den her – den åbner som pdf-fil i et nyt vindue.

Læs mere om de centrale begreber

  • Mead, Shery m.fl. (2001): Peer Support: A Theoretical Perspective. Psychiatric Rehabilitation Journal 25(2)
  • O’Hagan, Mary (2011): Peer Support in Mental Health and Addictions – a Background Paper, maj 2011
  • Scottish Recovery Network (2011): Experts by Experience. Guidelines to support the development of Peer Worker roles in the mental health sector