Peer-guide-modellen

Mange borgere kan opleve tiden efter et udredningsforløb eller en hospitalsindlæggelse som vanskelig og kaotisk. Den nødvendige hjælp og støtte til at finde fodfæste og få etableret et meningsfuldt hverdagsliv er ikke altid tilgængelig. I dette projekt giver vi derfor borgere, der udskrives fra regionspsykiatrien, mulighed for at få en peer-guide. En peer-guide kan netop støtte borgeren i dennes recovery-proces og derved i overgangen tilbage til hverdagslivet.

Peer-guidens opgave er – som rollemodel – at støtte borgeren i at komme sig, herunder at være ”katalysator” for håb og tro på fremtiden. Med afsæt i peer-guidens egne erfaringer med psykiske vanskeligheder mødes peer-guide og borger og taler om erfaringer med at komme sig. Peer-guidens baggrund skal give borgeren mulighed for at spejle sig i et menneske, som selv er kommet videre efter psykisk sårbarhed. Formålet med møderne er at skabe håb, motivation og mod hos borgeren – og derved lette overgangen til hverdagslivet.

På sygehusafdelingerne er det regionens personale, der introducerer tilbuddet om en peer-guide. Det gøres blandt andet via et kort videospot (se filmen på YouTube her).

Hvis borgeren er interesseret, sættes et indledende møde op, hvor guide og borger kan afstemme deres forventninger til samarbejdet. Kontakten foregår herefter én-til-én mellem borger og peer-guide. Samværet kan f.eks. foregå i borgerens eget hjem, i skoven, på en sygehusafdeling, et kommunalt tilbud eller andre steder, som borgeren foretrækker.

Et guide-forløb kan vare op til fire måneder. Mødefrekvensen kan variere alt efter borgerens individuelle behov.