Værdigrundlag og centrale principper for projekt ”Ligestillet støtte – en vej til recovery”

Projekt ”ligestillet støtte” arbejder for at skabe et recovery-orienteret studie- og arbejdsmiljø, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kan forvente at blive behandlet ligeværdigt og hvor individets rettigheder bliver respekteret. Disse principper gælder alle deltagere i projektet – både ansatte (lønnede og frivillige), kursister og andre deltagere. Projektet bestræber sig således på at etablere procedurer og betingelser for deltagelse og beskæftigelse, der ikke diskriminerer og som kan nedbryde barrierer mellem ’dem og os’.

Skilt-værdier

Vi anerkender, at:

 • Mennesker med personlige erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery har en unik ekspertise, som kan bruges til at støtte andre, der oplever psykisk sårbarhed
 • Peer-støtte er en særlig disciplin, som kan løfte den samlede kvalitet af både kommunale og regionale indsatser, og som derfor bør udbredes
 • Peer-relationen fremmer håb og fremtidsoptimisme (håb, selvbestemmelse og muligheder = recovery)
 • Peerstøtte skaber empowerment og hjælper den enkelte til at genvinde magten over eget liv
 • Peerstøtte er en læreproces som fremmer livs- og deltagelsesmuligheder for både givere og modtagere af peer-støtte
 • Peer-relationen bygger på lighed og gensidighed
 • Peer-støtte er en frigørende praksis og legitimerer ikke tvang, undertrykkelse eller underordning. Der udøves ikke magt.
 • Peer-støttens indhold og proces er et fælles ansvar mellem giver og modtager, og bygger på aktiv deltagelse
 • Psykiske vanskeligheder forstås som en almen menneskelig udfordring og erfaring
 • Peer-støtte er et tilvalg for den enkelte bruger og bygger på den enkeltes selvbestemmelse
 • Peer-støtte bidrager til en recovery-orienteret tilgang i organisationen (ændret syn på borgeren, godt arbejdsmiljø)
 • Mange med psykisk sårbarhed kan få lønnet eller frivilligt arbejde, hvis de får den rette støtte og hjælp.

For at sikre gode arbejdsforhold for peer-medarbejdere vil vi:

 • Sikre supervision, undervisning, efteruddannelse og individuel støtte til alle peer-medarbejdere i projektet
 • Søge at kunne tilbyde et udvalg af forskellige typer af tilknytning/ansættelse
 • Sikre undervisning af fagprofessionelle medarbejdere uden erfaringskompetencer i recovery og i hvad peer-støtte er og kan gøre for mennesker med psykisk sårbarhed
 • Sikre en integration af peers i medarbejdergruppen.